دستگاه تشخیص رنگ شدگی خودرو

مقایسه

توضیحات

دستگاه تشخیص رنگ شدگی خودرو(ضخامت سنج)3k10
قابليت اندازه گيری روی پايه آهنی و غير آهنی (آلومينيوم)
دامنه اندازه گيری:1250-0 ميکرومتر
دقت:احتمال خطای 2%
دارای قابليت مولتی کاليبره دارای تست بلوک اهن و آلومينيوم دارای فيلم کاليبر اسيون