ضخامت سنج ۳k10
OneYearGarantyafter salesLearning

دستگاه تشخیص رنگ شدگی خودرو

توضیحات محصول

دستگاه تشخیص رنگ شدگی خودرو(ضخامت سنج)۳k10
قابليت اندازه گيری روی پايه آهنی و غير آهنی (آلومينيوم)
دامنه اندازه گيری:۱۲۵۰-۰ ميکرومتر
دقت:احتمال خطای ۲%
دارای قابليت مولتی کاليبره دارای تست بلوک اهن و آلومينيوم دارای فيلم کاليبر اسيون