سوخت سنج پنج گاز

مقایسه

توضیحات

سوخت سنج پنج گاز
دستگاه سوخت سنج 5 گاز ساخت کره, تست پنج گاز و تست دود خروجی اگزوز

مونواکسید کربن (( 0.001 %~ 9.999%
دی اکسید کربن (( 0. 01 %~ 20.00%
هیدروکربنهای نسوخته 1~15.000ppm
اکسیژن (( 0. 01 %~ 25.00%
نیترات اکسیژن : 1~5000ppm
لاندا: 0.50~3.00
نسبت هوا به سوخت: 7.35 ~29.40
زمان گرم شدن: 5 ~ 10
زمان پاسخ: 10 ثانیه
چاپگر حرارتی داخلی
امکان انتخاب انواع سوخت
تست نشت سیستم
تست و اندازه گیری هیدروکربنهای مانده (نسوخته)