گوشی صدا

مقایسه

توضیحات

گوشی صدا
با وصل کردن این دستگاه به بدنه موتورمی توان صدا های غیر عادی داخل موتوررا شنید
ساخت تایوان